O knjižnici

Dokumenti

Obavijest o privatnosti i objavljivanju fotografija na službenim stanicama i Facebook profilu Gradske knjižnice i čitaonice Ante Jagar Novska

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka

Zahtjev za pristup informacijama

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Informacije o unutarnjem ustrojstvu

Odluka o ustroju Kataloga informacija

Plan proračuna za 2019. godinu

Prijedlog plana proračuna za 2016.

Projekcija proračuna (opći dio)

Projekcija proračuna (posebni dio)

Statističko izvješće o javnoj nabavi

Javna nabava

Projekcija proračuna za 2020. i 2021. godinu

Plan proračuna za 2020. godinu

 

Izvješća


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o radu za 2018. godinu

 

Pravilnici


Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

 

Plan nabave


Plan nabave i sve njegove kasnije izmjene i dopune bit će objavljene sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN broj, 101/2017) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske

Plan nabave za 2020. godinu

Plan nabave za 2019. godinu 

Plan nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Izmjene plana nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

 

Plan i program rada


Plan i program rada za 2020. godinu

Plan i program rada za 2019. godinu

 

Financijsko izvješće za 2019. godinu


Financijsko izvješće za 2019. godinu

Bilješke

Referentna stranica

 

Financijsko izvješće za 2018. godinu


Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Financijsko izvješće za 2018. godinu Objavljeno 4.2.2019

Bilješke

 

Financijsko izvješće za 2017. godinu


Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Financijsko izvješće 2017. godine

Bilješke

Financijsko izvješće za 2016. godinu


Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Ivzještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Bilanca

Izvještaj o obezama

Bilješke

 

Financijsko izvješće za 2015. godinu


Financijsko izvjeće za 2015. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće 2015. godine

 

Javna nabava


Za javnu nabavu kliknite ovdje

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2017. godini

 

Zakoni i propisi


Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

Zakon o ustanovama

Politika privatnosti

Sažetak politike
U Gradskoj knjižnici i čitaonici ANTE JAGAR privatnost pojedinaca će se uvijek poštivati u skladu s zakonima, Općom uredbom EU i organizacijskim načelima privatnosti utvrđeni ovom politikom. Osobni podatci zaposlenika i interesnih partnera sa kojima raspolažemo ne smiju se staviti na raspolaganje trećim pravnim i fizičkim osobama bez pristanka ispitanika. O svakoj eventualnoj pogrešci u zaštiti osobnih podataka biti će obaviješteni ispitanik i AZOP. Gradska knjižnica i čitaonica ANTE JAGAR će poduzeti sve raspoložive mjere da se smanji negativni učinak po ispitanika.

Uvod
U Gradskoj knjižnici i čitaonici ANTE JAGAR svi podaci koje pribavljamo, obrađujemo, pohranjujemo ili prenosimo, a koji se odnose na pojedince (ispitanike), moraju biti primjereno zaštićeni od neovlaštenog pristupa ili zlonamjernih promjena. Kod pribavljanja, pohranjivanja, obrade ili prijenosa informacija koje se odnose na ispitanika, moramo u svakom trenutku poštivati njihove želje i prava na privatnost. Svi zaposlenici u Gradskoj knjižnici i čitaonici ANTE JAGAR koji na bilo koji način dolaze u kontakt s podacima ispitanika upoznati su sa svim pravilima zaštite privatnosti pojedinca a imaju obvezu potpisati Izjavu o tajnosti u kojoj se obvezuju na odgovornost u slučaju njihovog doprinosa povredi podataka ispitanika.

Ciljevi zaštite privatnosti
1. Gradska knjižnica i čitaonica ANTE JAGAR će:
a. koristiti metode koje omogućavaju razumijevanje rizika privatnosti ispitanika za podataka koji se obrađuju.
b. poduzeti sve mjere zaštite osobnih podataka ispitanika u smislu zaštite njegove privatnosti.
c. sačuvati integritet osobnih podataka ispitanika.
d. dosljedno promjenjivati utvrđena načela privatnosti ispitanika.
e. osigurati da se dosljedno provodi Kodeks ponašanja voditelja i izvršitelja obrade,
f. osigurati da privatnost neće negativno utjecati na prihvaćanje proizvoda ili usluge od strane korisnika

Načela privatnosti
1. Provest će se procjena učinka na privatnost za sve sustave ili procese uključene u pribavljanje, rukovanje ili pohranjivanje osobnih podataka.
2. Zaposlenici će biti svjesni i odgovorni za pridržavanje zahtjeva za privatnost primjenljivih na njihovu ulogu.
3. Osigurat će se financiranje odgovarajućih aktivnosti nadzora privatnosti u operativnim procesima i procesima upravljanja projektom.
4. Izvještaji o statusu zaštite podataka bit će na raspolaganju svima u organizaciji.
5. Rizici obrade podataka će se pratiti i poduzimat će se radnje kad promjene donose rizike koji nisu prihvatljivi.
6. Izradit će se kriteriji za klasifikaciju i prihvatljivost rizika i prema njima će se postupati u obradi podataka ispitanika.
7. Neće se tolerirati situacije koje mogu organizaciju dovesti u kršenje zakona i propisa.

Odgovornosti
Matricom odgovornosti definiraju se odgovornosti rukovodilaca za provođenje zaštite privatnosti na svim razinama upravljanja u organizaciji.
Svi rukovoditelji iz matrice odgovornosti su odgovorni osigurati da zaposlenici koji rade pod njihovim nadzorom štite informacije u skladu sa standardima organizacije.
Službenik za zaštitu savjetuje rukovodstvo o načinu provođenja privatnosti u području njihove odgovornosti, pruža specijalističku podršku zaposlenicima organizacije i osigurava raspoloživost izvještaja o statusu privatnosti.
Svaki rukovodilac i zaposlenik ima odgovornost za privatnost kao dio obavljanja svog posla.

Primjena
Sve pojedinačne politike koje su u vezi s privatnošću njihova načela i smjernice čine sastavni dio ove politike.
Ova politika i njene odrednice, danom objavljivanja, postaje obavezom svakog zaposlenika u Gradskoj knjižnici i čitaonici ANTE JAGAR . Svako njeno nepoštivanje ili zaobilaženje smatrat će se povredom radne dužnosti.

Mjesto: Novska
Datum: 1.3.2019.
Za voditelja obrade: Josip Fabijanić

Privola

Gradska knjižnica i čitaonica ANTE JAGAR, Trg dr. Franje Tuđmana 4,44330 Novska kao Voditelj zbirke osobnih podataka, obavještava Vas da su Vaši osobni podaci zaprimljeni na web stranici https://www.knjiznica-novska.hr i da će biti obrađeni i pohranjeni.

Prihvaćanjem ove Izjave smatra se da slobodno i izričito dajete Vašu privolu za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka ustupljenih Gradskoj knjižnici i čitaonici ANTE JAGAR kao korisniku putem web stranice u svrhe koje su ovdje izričito navedene.

Radi se o dobrovoljnom davanju podataka te ovu Izjavu niste dužni prihvatiti, odnosno niste dužni unositi svoje osobne podatke u obrazac dostupan na ovoj web stranici.

Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka unosom u obrazac smatra se da ste suglasni s obradom istih u svrhu rješavanja o Vašem zahtjevu/predstavci/upitu.

Gradska knjižnica i čitaonica ANTE JAGAR čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi rješavanja o Vašem zahtjevu/predstavci/upitu.

Vaši osobni podaci, radi daljnje obrade mogu biti priopćeni trećim osobama, a u svrhu rješavanja Vašeg zahtjeva.

Vaši osobni podaci ne mogu se priopćavati trećim osobama bez Vaše prethodne izričite privole, osim i samo u slučajevima propisanim zakonom.

Vaše obrađene podatke Gradska knjižnica i čitaonica ANTE JAGAR čuvati će sukladno propisima o čuvanju arhivske građe.

Gradska knjižnica i čitaonica ANTE JAGAR će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj: 42/18) uz primjenu odgovarajućih fizičkih i tehničko-sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Obradi osobnih podataka u navedene svrhe možete se u svako doba usprotiviti i opozvati danu privolu.

Voditelj zbirke/ Vaših osobnih podataka je Gradska knjižnica i čitaonica ANTE JAGAR, Trg dr. Franje Tuđmana 4,44330 Novska , a voditelj zaštite podataka je Josip Fabijanić .

Napominjemo da možete u svako doba, u potpunosti i djelomice, bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka.

Opoziv privole možete osobno, putem pošte na gore navedenu adresu ili e poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Molimo da pažljivo pročitate ovu Izjavu. Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka putem web stranice potvrđujete da ste istu pročitali i razumjeli te da dopuštate prikupljanje, obradu i korištenje Vaših osobnih podataka na gore opisani način i svrhu.

Ovim putem izričito izjavljujete da imate više od 18 godina i da zakonski možete dati privolu za obradu osobnih podataka kako je to navedeno u ovoj Izjavi.

Izjava o pristupačnosti

Općenito
Gradska knjižnica i čitaonica "Ante Jagar" Novska nastoji svoje mrežne stranice i programska rješenja učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Gradske knjižnice i čitaonice "Ante Jagar" Novska koje se nalazi na adresi http://www.knjiznica-novska.hr

Status usklađenosti
Mrežno sjedište http://www.knjiznica-novska.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

a) neusklađenosti sa Zakonom

  • Pojedine slike na stranici ne sadrže <alt> atribut ili sadrže prazan <alt> atribut.
  • Pojedine slike na stranici ne sadrže kratak tekstualni opis sadržaja i funkcije slike.
  • Nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi.
  • Pojedini dokumenti (.pdf, .xls, .doc …) nisu u potpunosti prilagođeni čitaču ekrana.
  • Pojedini PDF dokumenti nisu vidljivi čitaču ekrana iz razloga što su objavljeni u slikovnom obliku koji čitač ekrana ne može pročitati.
  • Kontrast na pojedinim dijelovima stranice nije zadovoljavajuć (na pojedinim slikama koje su i poveznice nalazi se tekst).

b) sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na uredske datoteke objavljene prije 23. rujna 2018. čiji sadržaj nije potreban za postupke u tijeku koje tijelo javnog sektora obavlja u okviru svog djelokruga.

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na prethodno snimljene medijske sadržaje u obliku audiozapisa, videozapisa, audio i videozapisa, audio i/ili videozapisa kombiniranih s interakcijom, objavljene prije 23. rujna 2020.

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na sadržaje trećih strana koje tijelo javnog sektora ne financira niti razvija.

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primijenjuje na reprodukcije predmeta iz zbirki baštine u privatnom ili javnom vlasništvu, od povijesnog, umjetničkog, arheološkog, estetskog, znanstvenog ili tehničkog značaja, a dio su zbirki koje se čuvaju u ustanovama kulture, ako ne mogu biti u potpunosti pristupačni zbog neusklađenosti zahtjeva pristupačnosti s očuvanjem dotičnog predmeta ili vjerodostojnošću reprodukcije.

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primijenjuje na sadržaje mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje koji su kvalificirani kao arhiva. Kao arhiva u smislu ovoga Zakona smatraju se sadržaji koji nisu potrebni za postupke u tijeku niti se ažuriraju niti uređuju nakon 23. rujna 2019.

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici

  • Olakšana navigacija putem tipkovnice.
  • Isticanje poveznica pozadinskom bojom.

Omogućavanje izbornika pristupačnosti
Izbornik pristupačnosti ovog mrežnog sjedišta aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u desnom gornjem kutu stranice. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti, može se odabrati jedna ili više opcija koje pomažu u pregledavanju i korištenju ovog mrežnog mjesta.

Podizanje razine pristupačnosti
Gradska knjižnica i čitaonica "Ante Jagar" će kontinuirano raditi na prilagodbi nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u skladu sa Zakonom.

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 11. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Gradske knjižnice i čitaonice "Ante Jagar" Novska.

Izjava je zadnji put preispitana 21. rujna 2020.

Gradska knjižnica i čitaonica "Ante Jagar" će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ove mrežne stranice ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Gradsku knjižnicu i čitaonicu "Ante Jagar" Novska.

Sve upite i sugestije vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Gradska knjižnica i čitaonica "Ante Jagar" Novska korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona. Poveznica na mrežnu stranicu inspekcijskog nadzora nalazi se na slijedećoj adresi: https://pristupinfo.hr.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Pretplati se na ovaj RSS feed

Čitateljski blog

Kontakt informacije

Gradska knjižnica i čitaonica ANTE JAGAR Novska

Trg dr. Franje Tuđmana 4
44330 Novska
044 600 252
knjiznica@knjiznica-novska.hr